LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2021

𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏𝟐 🇩🇪
📌 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈
🌻 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 (𝐋𝐎̛́𝐏 𝐌𝐎̛́𝐈)
𝟏. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜: từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trần Quốc Hoàn
𝟐. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝐚́𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜: học 2 tối 1 tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟑. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐): Chiều CN tại Hoàng Quốc Việt
𝟒. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): CN tại Hoàng Quốc Việt
𝟓. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏): Chiều CN tại Hoàng Quốc Việt
𝟔. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐕𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐧𝐡 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐, 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): Tối T7 tại Times City
𝟕. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐): Học online 1 tuần 1 buổi
𝟖. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧): Học online 1 tuần 1 buổi
𝟗. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 (𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑): Học online 1 tuần 2 buổi
𝟏𝟎. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐝𝐮̛̣ 𝐛𝐢̣ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 (𝐒𝐓𝐊) 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐆𝐕 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜: học 1 tuần 2 buổi
𝟏𝟏. 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞, 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐁𝟏 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐆𝐕 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜: học 1 tuần 2 buổi
⚡️𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧)
𝟏. 𝟎𝟏/𝟏𝟐: A2.2, chiều từ T2 đến T6
𝟐. 𝟎𝟖/𝟏𝟐: B1.1, sáng từ T2 đến T6
𝟑. 𝟏𝟑/𝟏𝟐: A2.1, chiều từ T2 đến T6
𝟒. 𝟏𝟑/𝟏𝟐: B2.1, chiều T2, T4, T5
⚡️𝐁𝐚́𝐧 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 (𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧)
𝟏. 𝟐𝟗/𝟏𝟏: B1.1, tối T2 và T5
𝟐. 𝟎𝟑/𝟏𝟐: A2.1, tối T3 và T6
𝟑. 𝟎𝟔/𝟏𝟐: B1+, tối T2 và T4
𝟒. 𝟏𝟑/𝟏𝟐: B1.2, tối T2 và T6
𝟓. 𝟐𝟏/𝟏𝟐: A1.2, tối T3 và CN
𝟔. 𝟐𝟒/𝟏𝟐: C1.2, tối T4 và T6
⚡️𝐕𝐞̣̂ 𝐓𝐢𝐧𝐡
𝟏. 𝟐𝟕/𝟏𝟏: Ôn A2, tối T7 hàng tuần tại Hoàn Kiếm
𝟐. 𝟐𝟖/𝟏𝟏: B1+, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟑. 𝟎𝟓/𝟏𝟐: B1.2, sáng CN hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
𝟒. 𝟏𝟗/ 𝟏𝟐: B1.1, sáng CN hàng tuần tại Timescity
𝟓. 𝟐𝟔/𝟏𝟐: A2.2, sáng CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟔. 𝟐𝟔/𝟏𝟐: B1.1, chiều CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟕. 𝟎𝟐/𝟎𝟏: B1.1, sáng CN hàng tuần tại Trần Quốc Hoàn
𝟖. 𝟎𝟐/𝟎𝟏: A2.1, sáng CN hàng tuần tại Hoàng Quốc Việt
⚡️𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
𝟏. 𝟏𝟓/𝟏𝟐: A2.1, tối T4 hàng tuần
𝟐. 𝟏𝟗/𝟏𝟐: A2.1, chiều CN hàng tuần
𝟑. 𝟐𝟗/𝟏𝟐: A1.2, tối T4 và T6 hàng tuần
📌 𝐓𝐏. 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇
⚡️𝐋𝐨̛́𝐩 𝐁𝐚́𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜
𝟑𝟎/𝟏𝟐: A2.1, tối T3 và T5 hàng tuần
—————————————————-
☎️ Hotline tư vấn khóa học: 039.746.3333/0338.810.771
☎️Hotline tư vấn du học: 036.954.9999
📨Email: contact@duhocducctc.vn
+2
1.237
Số người tiếp cận được
105
Lượt tương tác
Không thể quảng cáo
Bạn và 11 người khác
4 bình luận
13 lượt chia sẻ
Yêu thích

Bình luận
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *